ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Látogatónk!

Itt olvashatja az előírásoknak megfelelően az adatkezelési tájékoztatónkat.

Amikor Ön szolgáltatásainkat igénybe veszi, személyes adatait is átadja a KIMEX ENS Hungary Kft-nek (továbbiakban: Adatkezelő), így személyes adatai adatkezelőjének minősülünk. Személyes adat bármely adat, amelyről Ön egyértelműen azonosítható. Ezek az adatok kétféleképpen kerülnek hozzánk egyben kezelésünkbe. Egyrészt az Ön által használt böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok (cookies = sütik) automatikusan képződnek, másrészt a megrendeléshez Ön szükségszerűen meg kell hogy adjon azonosításhoz és kapcsolattartáshoz szükséges adatait, melyeket akkor is megadhat, ha személyes kapcsolatot kíván létesíteni velünk.

Adatkezelésünk elsődleges célja vásárlóink megrendeléseinek és az ehhez kapcsolódó kötelességeink teljesítése, valamint információ nyújtása vállalkozásunkról.

Személyes adatainak védelme és a GDPR-nak (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE) való megfelelés fontos számunkra. Honlapunkat úgy üzemeltetjük és működésünket úgy szervezzük, hogy személyes adatait csak a szolgáltatásunk nyújtásához feltétlenül szükséges körben és mértékben, valamint a feltétlenül szükséges ideig kezeljük az adatkezelés tőlünk elvárható legnagyobb biztonságával.  Adatvédelmi tájékoztatónk módosításának a jogát fenntartjuk, ugyanakkor kötelezettséget vállalunk arra, hogy minden módosításról időben tájékoztatjuk látogatóinkat.

Honlapunk tartalmazhat olyan kapcsolódási pontot (linket), amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért, vagy az abból fakadó egyes kérdések tekintetében az Adatkezelő sem erkölcsi, sem anyagi felelősséget nem vállal.

Ki a szolgáltató?

Cégnév: KIMEX ENS Hungary Kft
László Viktor ügyvezető
Székhely: 1025 Budapest, Nagybányai út 62/b
Adószám: 12313907-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-667022
Telefonszám: +36 1 200-4644
web: http://www.kimexens.hu
email: kimexens@t-online.hu

Tárhelyszolgáltatója: MTT Media Kft. (2161. Csomád Verebeshegy utca 12.)

Milyen személyes adatokat kezelünk és milyen célra?

Név, cím magánszemélyeknél Számlázáshoz szükséges
Bankszámlaszám Átutalással fizetés esetén automatikusan szerzünk róla tudomást, más esetben nem ismerjük meg
Ügyfél neve (magánszemély esetén) vagy kapcsolattartója neve (cég esetén), az általa megadott email címe, telefonszáma Szerződéskötéshez, illetőleg szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez, valamint kapcsolattartáshoz és szállításhoz szükséges
Átvevő neve, telefonszáma, címe Szállításhoz szükséges
Megrendelt áru/szolgáltatás ára, mennyisége, mérete Szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges
Név, email cím Levelezéshez
IP cím Nem ismerjük meg

Különleges adatokat nem kezelünk.

Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő által az online felületen bekért, illetőleg a személyesen, vagy telefonon leadott személyes adatokat, ha jogszabályon (a számlázáshoz szükséges adatok esetében) vagy szerződéses kötelezettségen alapulnak (a szerződéskötéshez, illetőleg a szerződéses kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok, és a szállításhoz szükséges adatok), termékeink megvásárlásához kötelező az ügyfélnek megadni, ennek hiányában nem tudunk vele szerződéses kapcsolatot létesíteni, illetőleg fenntartani.

A hírlevélre való feliratkozás esetén az adatkezelésünk önkéntes hozzájáruláson alapul, melyet az érintett bármikor visszavonhat a hírlevélről való leiratkozás lehetőségére kattintva. Ebben az esetben haladéktalanul töröljük az erre a célra használt adatait.

Látogatóinknak szintén lehetősége van email küldésére és telefonon is kereshetnek minket. A megrendeléseinkhez, szerződéseinkhez nem kapcsolódó üzeneteket 30 nap után töröljük. De felénk jelzett igény esetén, a törlési kérelem beérkezés után haladéktalanul. Telefonszámokat csak megrendelésekhez kapcsolódóan mentünk el (melynek jogalapja a szerződés teljesítése), egyébként nem listázunk, nem mentünk és őrzünk meg.

A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át, nem értékesítünk, és csak adatvédelmi szempontból biztonságos adatfeldolgozóknak továbbítunk.

Személyes adatokat adatkezelőként jellemzően az érintettől szerzünk meg. Amennyiben a megrendelő szállítási címként és kapcsolattartóként, vagy egyéb adatszolgáltatás során nem saját magát adja meg, felelősséget vállal a megadott adatok pontosságáért és az adatközlés jogszerűségéért (azaz azért, hogy a megadott személy tud a szállítási kapcsolattartóként való megjelöléséről és elfogadja azt).

Amennyiben bármely érintett azt észleli, hogy nevében bárki személyes adatot szolgáltatott ki részünkre, haladéktalanul értesítse az Adatkezelőt e körülményről, és adatait haladéktalanul töröljük.

Az Adatkezelő automatikusan gyűjthet információkat egyes oldalainak látogatottságáról, a látogatások számáról és gyakoriságáról. Ezek az információk kizárólag összevontan, egyének szerint nem azonosítható módon kerülnek feldolgozásra és statisztikai célokat szolgálnak. A kollektív adatok elemzése segítséget nyújt a látogatók érdeklődésének felméréséhez, a szolgáltatások igény szerinti fejlesztéséhez.

Az adatokat a következő módokon tároljuk:

 • megőrizzük az általunk kiállított vagy kifizetett számlákat elektronikus és papír alapon egyaránt;
 • megőrizzük a leadott megrendeléseket, illetőleg szerződéseket és az ezekhez kapcsolódó levelezéseket és egyéb dokumentumokat és ruházatra vonatkozó adatokat elektronikus és papír alapon egyaránt;
 • adatbázist építünk ügyfeleink elérhetőségeiből, azért hogy szolgáltatásunkkal kapcsolatos információkkal elérhessük őket;

Az online gyűjtött adatokat kizárólag tárhelyszolgáltatónk Magyarországon elhelyezett szerverén őrizzük.

A papír alapon tárolt személyes adatokat elzártan őrizzük, őrzési idejük lejárta után megsemmisítjük, oly módon, hogy abból személyes adat ne legyen rekonstruálható. A digitálisan tárolt adatokat szintén véglegesen töröljük.

Sütik

Oldalaink automatikusan regisztrálhatják felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más nem személyes jellegű információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítjuk, oldalaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Az adatokat a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze.

Egyes oldalaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyezhetnek el felhasználóink számítógépén.

Ezek egyrészt olyan sütik, melyek szükségesek a honlap működéséhez, így csak tudomásul vételük, de elfogadásuk nem szükséges. Ezeket nem dolgozzuk fel, nem továbbítjuk.

A rendszer folyamatosan naplózza a látogatók IP-címeit a szolgáltató jogos érdekei miatt, ezek a naplófájlok regisztrációtól függetlenül automatikusan törlődnek.

Használunk olyan sütiket is, melyek statisztikai célokat szolgálnak, összesített, nem személyes adatokat kezelnek.

A sütik által tárolt adatok legkésőbb félév ig kerülnek megőrzésre.

Törölni is tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.

Ha ki akarja kapcsolni a sütik használatát, válassza ki a böngészőjét a megfelelő ikonra kattintva:

A Google sütijeit itt tilthatja le.  Vagy tiltakozhat az Adatkezelő ilyen irányú adatkezelése ellen.

Az adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az Adatfeldolgozó jogszabályi és szerződéses kötelezettségeinek teljesítése érdekében, illetőleg üzleti jogos érdekből a cégünkkel szerződéses kapcsolatban álló (alvállalkozók) adatfeldolgozóknak továbbítunk személyes adatokat.

Az adatbiztonság

Az Adatkezelő a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben kezeli. Az Adatkezelő megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek, az általa foglalkoztatott munkavállalókkal és szolgáltatókkal (adatfeldolgozókkal) megfelelő titoktartási kötelezettséget vállaltatott, gondoskodik az általa tárolt adatok megfelelő védelméről szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal. Székhelyünkön a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat biztonságosan, elzárva tároljuk.

Az adatkezelő ily módon biztosítja az kezelt személyes adatok hozzáférhetőségét, hitelességét, integritását és bizalmasságát.

Az Adatkezelő ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja.

Online felületen beérkező adatokat a tárhelyszolgáltatónk Magyarországon tárolt szerverén tároljuk.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket és felhasználóinkat, hogy az elvárható óvintézkedések ellenére az interneten továbbított elektronikus adatok teljes mértékben nem védhetőek minden támadással szemben.

Ha adatvédelmi incidens történt, akkor a tudomásunkra jutást követő 72 órán belül be kell jelentsük a felügyeleti hatósághoz, az adatvédelmi incidensekről pedig nyilvántartást vezetünk. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni köteles az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Jogorvoslat

A személyes adatok érintettje írásban (email útján) tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. Az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatok forrásáról, kategóriáiról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást, ellenkező kifejezett kérelem hiányában email útján. A folyó évben újra előforduló tájékoztatás kéréséért az Adatkezelő ésszerű költségtérítési díjat állapíthat meg.

Az érintett kérheti adatai helyesbítését. Törlésüket akkor kérheti, ha az adatkezelés jogellenes volt, vagy az adatkezelés időtartama lejárt. A helyesbítésről és a törlésről az adatkezelő az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a szerződés a jogszabályon alapuló, valamint a szerződéseink teljesítéséhez szükséges adatkezelés ellen jogszerűen nem tiltakozhatnak, az adatok ezen körének törlését jogszerűen nem kérhetik.

Az érintett szintén kérheti az adatkezelés korlátozását, ha vitatja azok pontosságát, a kezelés jogszerűségét. A korlátozási kérelmeket az Adatkezelő 10 napon belül elbírálja.

Amennyiben az érintett az Adatkezelő bármely döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Amennyiben ügyfeleinknek kétsége merül fel adatkezelésünk jogszerűségével kapcsolatban, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz  fordulhatnak panasszal.

Bárki, aki úgy véli, hogy az Adatkezelő adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező személy választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható.

ADATVÉDELEM ÚTMUTATÓ

Az adatvédelmi kérdéseket nagyon komolyan vesszük, biztosítjuk Önt, hogy privát szférája kínálatunk használata során mindig védett lesz. Az alábbi adatvédelmi szabályzatban elmagyarázzuk, hogyan kezeljük az adatokat.

  1. Adatgyűjtés. Weboldalunk kínálatának javítása érdekében bizonyos hozzáférési adatokat tárolunk, személyes hivatkozás nélkül. Amint egy weboldalról lekér egy fájlt, az a következő hozzáférési adatokat alapértelmezés szerint elmenti.  A rekord a következőkből áll: Az oldal, ahonnan az adatokat letöltötték, a fájl neve, dátum és időpont, az átvitt adatok mennyisége, a hozzáférési állapot (azaz, hogy a fájl átvitelre került vagy esetleg nem találták meg stb.), a típus leírása stb., a használt webböngésző verziója, a telepített operációs rendszer és a felbontás.Ezeket az adatokat belső statisztikai célokra, valamint a weboldal technikai adminisztrációjának kiértékelésére használják, harmadik fél  részére történő átadás még kivonatosan sem történik. Ezeket az anonim adatokat elkülönítve tároljuk a személyes adatok nyilvántartásától, és soha nem hozzuk kapcsolatba személyes adataival, így semmilyen következtetést nem lehet levonni egy adott személyről. Személyes adatokat csak olyan esetben igénylünk, ha ezekről Ön önként tájékoztat bennünket.  Érdeklődésével összefüggésben a következő személyes adatokat kérjük: név, e-mail cím, cím és / vagy telefonszám.
  2. Adattárolás. Az Ön által megadott személyes adatok (megszólítás, név, e-mail cím, adott esetben cím és / vagy telefonszám) jogszerűen és a szövetségi adatvédelmi törvény és a Telemedia törvény rendelkezései szerint tárolódnak. Természetesen az adatait bizalmasan kezeljük.
  3. Adathasználat. Személyes adatait nem használjuk külön beleegyezése nélkül.  A személyes adatok harmadik személyeknek történő további továbbítása nem történik meg.  Azonban fel vagyunk hatalmazva arra, hogy egyedi adatokat szolgáltasson az Ön adatairól illetékes hatóságoknak, amennyiben az adatokat a jogi hatáskörök (pl. Büntetőeljárás) teljesítése érdekében kérik. Engedélye nélkül nem használjuk a hirdetési, piackutatási vagy véleménykutatás céljából gyűjtött adatokat.
  4. Cookie-k Ez a weboldal cookie-kat használ. A cookie-k olyan szöveges fájlok, amelyeket az Internet böngésző tárol a számítógépen. Ha ismét felhívja a megfelelő oldalt, a cookie-k lehetővé teszik a számítógép felismerését.  Ennek eredményeképpen pl. annak biztosítása, hogy az Ön által megadott adatok készen állnak, ha ismét kitölt egy megrendelőlapot.  A legtöbb esetben olyan cookie-kat használunk, amelyek automatikusan törlődnek a merevlemezről a böngésző befejezése után (az úgynevezett munkamenet-cookie-k).Böngészőbeállításait bármikor megváltoztathatja a cookie-k tárolásával, ha a funkció nem fogad el cookie-kat. Ugyanakkor rámutatunk, hogy ebben az esetben honlapunk nem lesz teljesen működőképes.
  5. Információ, lemondás. A megőrzött adatokról bármikor kérhet információkat. Szükség esetén jogosult a tárolt adatok kijavítására, blokkolására vagy törlésére. Ha a törlés ellentétes a törvényes vagy szerződéses megőrzési követelményekkel, blokkoljuk az adatokat.Kérésre teljeskörű és ingyenes információkkal szolgálunk az adatok tárolásáról, bármikor korrigálhatjuk, blokkolhatjuk vagy törölhetjük az adatokat, és válaszolhatunk az adatok gyűjtésére, tárolására és felhasználására vonatkozó kérdéseire. Kérjük, forduljon a következő felelős adatfeldolgozó részleghez:
   Cég: KIMEX ENS HUNGARY KFT
   Cím: H-1025 Budapest Nagybányai út 62/b.
   Email: kimexens@t-online.hu
  6. Adatbiztonság. Mivel az Ön adatainak biztonsága fontos számunkra, honlapunkat és egyéb rendszereinket technikai és szervezeti intézkedésekkel védjük az adatok jogosulatlan személyek általi elvesztése, megsemmisítése, hozzáférése, módosítása vagy terjesztése ellen. A rendszeres ellenőrzések ellenére a veszélyek elleni teljes védelem nem lehetséges.
  7. Facebook. Ez a weboldal az Facebook social network plug-ineket ("plug-ineket") használja, amelyeket a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") üzemeltet. A plugineket Facebook-logóval vagy a "Social Plug-in of Facebook" vagy a "Facebook Social Plugin" kiegészítéssel látták el. A Facebook-bővítmények áttekintése és megjelenése itt található:
   http://developers.facebook.com/docs/pluginsHa meglátogatja webhelyünk egy olyan oldalát, amely ilyen plugint tartalmaz, akkor a böngésző közvetlen kapcsolatot létesít a Facebook szervereivel. A plugin tartalmát a Facebook közvetlenül a böngésződre továbbítja, és beilleszti a weboldalba.A bővítmények integrálásával a Facebook megkapja azokat az információkat, amelyekkel a böngésző elérte honlapunk megfelelő oldalát, még akkor is, ha nincs Facebook-fiókja vagy nincs bejelentkezve a Facebookra. Ez az információ (beleértve az IP-címet is) a böngésződről közvetlenül az Egyesült Államok egyik Facebook szerverére továbbítja és tárolja.Ha bejelentkezel a Facebook-ra, a Facebook közvetlenül a Facebook-fiókodba rendezheti a látogatást honlapunkon. Ha például a beépülő modulokkal működik együtt, például kattintson a "Like" gombra, vagy hagyja a megjegyzést, a megfelelő információkat közvetlenül egy Facebook szerverre továbbítja és ott tárolja. Az információkat a Facebookon is közzéteszik, és megjelennek a Facebook barátainak.A Facebook ezeket az információkat reklámozás, piackutatás és személyre szabott Facebook oldalak felhasználására használhatja. Ebből a célból a Facebook felhasználókat, érdeklődési köröket és kapcsolati profilokat használ, pl.  hogy értékelje weboldalunk használatát a Facebookon megjelenő hirdetésekkel kapcsolatban, tájékoztasson más Facebook-felhasználókat tevékenységéről a weboldalunkon, és nyújtson más szolgáltatásokat, amelyek a Facebook használatával kapcsolatosak. Ha nem szeretné, hogy a Facebook hozzárendelje a weboldalunkon keresztül gyűjtött adatokat a Facebook-fiókjához, akkor jelentkezzen ki a Facebookból, mielőtt meglátogatta honlapunkat.Az adatgyűjtés célja és terjedelme, valamint az adatok továbbfeldolgozása és felhasználása a Facebookon keresztül, valamint az Ön magánéletének védelmével kapcsolatos kapcsolódó jogai és beállítási lehetőségei, kérjük, olvassa el a Facebook adatvédelmi irányelveit.
   http://www.facebook.com/policy.php.
  8. Instagram. Honlapunkon beillesztésre kerül az Instagram social network plug-inje.További információ a Instagram adatvédelmi politikájáról itt olvasható:http://instagram.com/about/legal/privacy/
  9. Vimeo. A honlapunkon a Vimeo social network plug-ineket illesztik be.További információ a Vimeo adatvédelmi politikájáról itt olvasható:https://vimeo.com/privacy
  10. Google / YouTube. A honlapunkon beillesztésre kerül a Google / Youtube közösségi hálózat pluginjai. További információ a Google / Youtube adatvédelmi irányelveiről itt olvasható:https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
  11. Google Térkép. Ez a weboldal a Google Inc. Google Maps termékét használja. Ezen webhely használatával Ön hozzájárul a Google Inc, ügynökei és harmadik felek által gyűjtött automatizált adatok gyűjtéséhez, feldolgozásához és használatához. A Google Térkép használatának feltételei a "Google Térkép Általános Szerződési Feltételei" alatt találhatók.
  12. Google Analytics. Ez a weboldal a Google Inc. által nyújtott internetes elemzési szolgáltatást ("Google") használja. A Google Analytics az úgynevezett "cookie-kat" használja, a számítógépén tárolt szöveges fájlokat, amelyek lehetővé teszik a webhely használatának elemzését. A cookie által generált információ az Ön weboldalának használatáról általában az USA-ban lévő Google-szerverhez továbbítódik és ott tárolódik. Ha azonban az IP névtelenítés aktiválva van ezen a weboldalon, akkor a Google előzetesen lecsökkenti IP-címét az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részt vevő egyéb felek között.Csak kivételes esetekben fog teljes IP címet küldeni a Google szerverére az Egyesült Államokban, és ott rövidíteni. A weboldal üzemeltetőjének nevében a Google ezt az információt felhasználja a weboldal használatának értékeléséhez, a webhelyes tevékenységről szóló jelentések összeállításához, valamint a weboldal tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtásához a weboldal üzemeltetőjének. A Google Analytics által a Google Analytics részeként megadott IP-cím nem lesz összevonva más Google-adatokkal.A cookie-k tárolását a böngészőszoftver megfelelő beállításával megakadályozhatja; azonban, kérjük, vegye figyelembe, hogy ha ezt megteszi, akkor a lehető legteljesebb mértékben nem tudja használni a webhely összes funkcióját. Ezenkívül megakadályozhatja a cookie által generált és a weboldal használatával (beleértve az IP-címet) kapcsolatos adatok Google által történő gyűjtését, valamint ezen adatok Google általi feldolgozását az alábbi link alatt elérhető böngésző-bővítmény letöltésével. és telepítse: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
  13. Piwik. Piwik használata. Ez a weboldal a Piwik, egy nyílt forráskódú szoftver, amely adatokat gyűjt és tárol. Ez az információ marketing és optimalizálás céljára szolgál. A Piwik álnévvel létrehozza az adathasználati profilokat. Ebből a célból a szoftver tárolja a számítógépén a cookie-kat (szöveges fájlokat), amelyek segítségével elemezheti a weboldal használatát. Az IP-címét a feldolgozás és a tárolás előtt azonnal névtelenítjük. Ha nem szeretné, hogy a Piwik mentse a cookie-kat, akkor lehetősége van letiltani a cookie-k telepítését a böngésző beállításain keresztül (további információért lásd a böngésző súgóját). Ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja használni az ajánlat összes funkcióját.Ha nem szeretné, hogy a Piwik mentse a cookie-kat, akkor lehetősége van letiltani a cookie-k telepítését a böngésző beállításain keresztül (további információért lásd a böngésző súgóját). Ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja használni az ajánlat összes funkcióját.
  14. Adatvédelmi tisztviselő. Ha bármilyen kérdése van a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, közvetlenül kapcsolatba léphet Adatvédelmi tisztviselővel, aki információért, kérésekért vagy panaszokért kérésre is elérhető lesz:
   László Viktor
  15. Az adatvédelmi irányelv módosítása. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor megváltoztassuk az adatvédelmi szabályzatot az alkalmazandó adatvédelmi törvényekkel összhangban. A jelenlegi állapot 2018 május.